Download algemene voorwaarden

Stickermagnaat levert volgens de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

1. Algemeen
 
1.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders benoemd.
 
1.2 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.stickermagnaat.nl.
 
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 
1.4 Na het plaatsen van een bestelling en na het verwerken van uw order ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.
 
 
2. Levering
 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 
2.2 De gemiddelde levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1-2 werkdagen. Dit termijn kan oplopen tot 8 werkdagen (afhankelijk van de bestelling). Als deze termijn om welke reden dan ook wordt overschreden heeft de koper het recht, enkel bij de betaalde/verzekerde verzendservice, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
 
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
2.4 LET OP: pakketten welke zichtbaar beschadigd worden aangeboden door PostNL dient u te weigeren bij de postbode.
 
2.5 LET OP: Stickermagnaat is niet aansprakelijk voor de niet aangekomen of beschadigde zendingen. Evenals de gevolgschade die hierdoor ontstaat.
 
 
 
3. Annuleren van de order
 
3.1 Een deel van onze stickers kunnen niet retour gestuurd worden, deze worden speciaal voor u op maat gemaakt op het moment dat uw bestelling en betaling bij ons binnen is. Zodra uw order geplaatst is en u de voorwaarden automatisch accepteert heeft, is de order definitief. Dit geldt enkel voor stickers die niet op onze website staan en die wij voor u op aanvraag vervaardigen zoals o.a. stickers die besteld  worden waarbij gebruik gemaakt wordt van de foto-/afbeelding uploadmodule.
 
 
4. Prijzen
 
4.1 Alle prijzen en andere vermeldingen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 
 
5. Herroepingsrecht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De kosten voor het retoursturen zijn voor eigenrekening mits anders is overeengekomen.

5.4 Indien de consument recht heeft op terugbetaling, dan vindt dat uiterlijk 14 dagen na de ontvangst en beoordeling van de producten.

5.5 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.6 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of niet in originele verpakking wordt geretourneerd.

5.7 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product een maat product is. Een maatproduct is een product wat niet op voorraad is en op basis van een opdracht geproduceerd wordt  in een bepaalde uitvoering.
 
 
6. Overeenkomst
 
6.1 Stickermagnaat behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
 
 
7. Afbeeldingen
 
7.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires enz., op de internetsite www.stickermagnaat.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
 
8. Geschillen
 
8.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 
8.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Stickermagnaat is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 
8.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
 
 
9. Aansprakelijkheid
 
9.1 De aansprakelijkheid van Stickermagnaat uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.

9.2 Stickermagnaat is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

9.3 Stickermagnaat is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart Stickermagnaat uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.